borito

Benyomáskeltési stratégiák politikai vitaműsorokban

Pragmatikai elemzés

Impression management strategies in political debate shows: Pragmatical analysis

Szabó Éva

SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola

Jelentés és Nyelvhasználat 5:37–63 (2018)
doi:10.14232/JENY.2018.1.2

Összefoglaló

Tanulmányomban magyar nyelvű politikai vitaműsorokban megjelenő benyomáskeltési stratégiákat vizsgálok. Kiindulási alapnak tekintem a Leary-féle énmegjelenítést (Leary 1995), amelyet a továbbiakban a pragmatikai megközelítésekkel ötvözök, különösen az udvariassági elméletekkel hozom összefüggésbe. A benyomáskeltést elsősorban mint arculatfenyegető aktust értelmezem a Brown és Levinson (1978; 1987) által felvázolt modellben, és kompetitív stratégiaként kezelem. Az általam létrehozott korpuszt öt videofelvétel képezi. A korpusz terjedelme körülbelül 180 perc, a lejegyzett adatokat a konverzációelemzésben használatos átírási konvenció alapján rögzítettem. Az elemzés során a szociálpszichológiai és pragmatikai perspektíván kívül a politikai vitaműsorokra jellemző tulajdonságokat is figyelembe vettem, a vitaműsorokban megjelenő benyomáskeltési stratégiákat diskurzusspecifikusként értelmeztem, és a benyomáskeltést a nyelvhasználatra vonatkoztatva vizsgáltam.

Kulcsszavak: benyomáskeltés; énmegjelenítés; politikai vitaműsor; arculat; udvariasság

Abstract

In my paper, I investigate impression management strategies in Hungarian political debate shows. Its theoretical background based on Leary’s self-presentation notion (Leary 1995),which henceforward encountered with the pragmatical point of view. I consider the impression management strategies as face-threatening act in the model of Brown and Levinson (1978, 1987), and I treat it as competitive strategies. The corpus is made of five videos and its size is approximately 180 minutes and I followed the convention of the conversation analyses. Beyond the scope of socialpsychology and pragmatics, I advert the properties of debate shows, therefore I consider these strategies as discourse specific strategies in political debate shows,the investigated impression management strategies refer to the language use.

Keywords: impression management; self-resentation; political debate show; face; politeness

Szabó Éva a SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Elméleti Nyelvészet Program hallgatója. Érdeklődése középpontjában a funkcionális pragmatika és a diskurzuselemzés áll, azon belül főként az udvariasság és a benyomáskeltés vizsgálata.

Éva Szabó is a PhD-student of the Theoretical Linguistics Programme at the University of Szeged Doctoral School in Linguistics. Her research focuses on the politeness and impression management strategies within the framework of functional pragmatics and discourse analyses.

Elérhetősége/e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Allwood, Jens 2007. Cooperation, Competition, Conflict and Communication. Gothenburg Papers in Theoretical Linguistics 94:1–14.
 • Balogh Katalin 2003. A nyelvészeti udvariasság-elméletek jelentősége a nyelvoktatás számára. Tudományos Évkönyv 2002: Híd kelet és nyugat között. Budapest: Budapesti Gazdasági Főiskola. 336–342.
 • Brown, Penelope – Stephen C. Levinson 1978. Universals in language usage. Politeness phenomena. In Esther N. Goody (szerk.) Questions and Politeness. Strategies in Social Interaction. (Cambridge Papers in Social Anthropology 8) Cambridge: Cambridge University Press. 56–289.
 • Brown, Penelope – Stephen C. Levinson 1987. Politeness. Some Universals in Language Usage. (Studies in Interactional Sociolinguistics 4) Cambridge, New York: Cambridge University Press.
 • Forgas Joseph P. 1994. A társas érintkezés pszichológiája. Budapest: Gondolat Kiadó.
 • Fraser, Bruce 1990. Perspectives on politeness. Journal of Pragmatics 14/2:219–236. doi:10.1016/0378-2166(90)90081-N.
 • Goffman, Erving 1959. The Presentation of Self in Everyday Life. New York: Doubleday.
 • Grice H. Paul 1975/2001. A társalgás logikája. In Pléh Csaba – Síklaki István – Terestyéni Tamás (szerk.) Nyelv, kommunikáció, cselekvés. Budapest: Osiris Kiadó. 213–227.
 • Haugh, Michael 2013. Im/politeness, social practice and the participation order. Journal of Pragmatics 58:52–72. doi:10.1016/j.pragma.2013.07.003.
 • Jefferson, Gail 2004. Glossary of transcript symbols with an introduction. In Gene H. Lerner (szerk.) Conversation Analysis: Studies from the First Generation. (Pragmatics & Beyond New Series 125) Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 13–31. doi:10.1075/pbns.125.02jef.
 • Leary, Mark R. 1995. Self-presentation: Impression Management and Interpersonal Behavior. Madison: Brown & Benchmark Publishers.
 • Leary, Mark R. – Robin M. Kowalski 1990. Impression management: A literature review and two-component model. Psychological Bulletin 107/1:34–47. doi:10.1037/0033-2909.107.1.34.
 • Leech, Geoffrey N. 1983. Principles of Pragmatics. London: Longman.
 • Leech, Geoffrey N. 2014. The Pragmatics of Politeness. Oxford, New York: Oxford University Press.
 • Nemesi Attila László 2000. Benyomáskeltési stratégiák a társalgásban. Magyar Nyelv 96/4:418–463.
 • Nemesi Attila László 2004. Udvariasság és racionalitás a nyelvhasználatban. In Ivaskó Lívia (szerk.) A kommunikáció útjai. Budapest: Gondolat Kiadó, MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport. 157–179.
 • Nemesi Attila László 2009. Az alakzatok kérdése a pragmatikában. Budapest: Loisir Könyvkiadó.
 • Németh T. Enikő 2004. Racionalitási és interperszonális elvek a kommunikációban. In Ivaskó Lívia (szerk.) A kommunikáció útjai. Budapest: Gondolat Kiadó, MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport. 131–155.
 • Potter, Jonathan 1998. Discursive social psychology: From attitudes to evaluative practices. European Review of Social Psychology 9/1:233–266. doi:10.1080/14792779843000090.
 • Schirm Anita 2009. A televíziós beszélgetőműsorok nyelvi szabályszerűségei. In Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.) A kommunikáció nyelvészeti aspektusai. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 222–227.
 • Schlenker, Barry R. 1980. Impression Management. The Self-concept, Social Identity, and Interpersonal Relations. Monterey: Brooks/Cole Publishing Company.
 • Szili Katalin 2007. Az udvariasság pragmatikája. Magyar Nyelvőr 131/1:1–17.
 • Verschueren, Jef 1999. Understanding Pragmatics. London: Arnold Publishers.

 

Creative Commons Licenc
Ez a mű Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc alatt van.

Ne felejtsen el hivatkozni!

Szabó Éva 2018. Benyomáskeltési stratégiák politikai vitaműsorokban: Pragmatikai elemzés. Jelentés és Nyelvhasználat 5:37–63. doi:10.14232/JENY.2018.1.2

bibtex
@article{szabo_benyomaskeltesi_2018,
	title = {Benyomáskeltési stratégiák politikai vitaműsorokban: Pragmatikai elemzés},
	volume = {5},
	copyright = {Copyright for all material published in JENY lies with the author.},
	issn = {2064-9940},
	shorttitle = {Benyomáskeltési stratégiák politikai vitaműsorokban},
	url = {http://jeny.szte.hu/jeny-2018-szaboe},
	doi = {10.14232/JENY.2018.1.2},
	abstract = {Tanulmányomban magyar nyelvű politikai vitaműsorokban megjelenő benyomáskeltési stratégiákat vizsgálok. Kiindulási alapnak tekintem a Leary-féle énmegjelenítést (Leary 1995), amelyet a továbbiakban a pragmatikai megközelítésekkel ötvözök, különösen az udvariassági elméletekkel hozom összefüggésbe. A benyomáskeltést elsősorban mint arculatfenyegető aktust értelmezem a Brown és Levinson (1978; 1987) által felvázolt modellben, és kompetitív stratégiaként kezelem. Az általam létrehozott korpuszt öt videofelvétel képezi. A korpusz terjedelme körülbelül 180 perc, a lejegyzett adatokat a konverzációelemzésben használatos átírási konvenció alapján rögzítettem. Az elemzés során a szociálpszichológiai és pragmatikai perspektíván kívül a politikai vitaműsorokra jellemző tulajdonságokat is figyelembe vettem, a vitaműsorokban megjelenő benyomáskeltési stratégiákat diskurzusspecifikusként értelmeztem, és a benyomáskeltést a nyelvhasználatra vonatkoztatva vizsgáltam.},
	language = {hu},
	urldate = {2018-03-21},
	journal = {Jelentés és Nyelvhasználat},
	author = {Szabó, Éva},
	month = mar,
	year = {2018},
	pages = {37--63},
}
A folyóirat megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.
The journal is supported by the National Cultural Fund of Hungary.