borito

Az igei jelentés metaforizációjának mintázatai

Nyelvtan- és korpuszvezérelt esettanulmányok

On linguistic patterns of metaphoric verb meanings. Grammar-driven and corpus-driven case studies

Simon Gábor

ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Jelentés és Nyelvhasználat 5:1–36 (2018)
doi:10.14232/JENY.2018.1.1

Összefoglaló

A tanulmány újszerűen közelíti meg a metaforikus jelentést. Egyfelől a Magyar Nemzeti Szövegtár2 korpuszában előforduló kollokációs struktúrák kvantitatív elemzésével tárja fel, milyen jellemző kollokációs megoldásai vannak a megtámadja, megrohanja, megrohamozza igealakok metaforizálódásának. Másfelől a profilmeghatározásra és a sematikus jelentés átrendeződésére építő magyarázattal kínál eszközt a metaforikus szerkezetek szűrésére és kvalitatív elemzésére. A korpuszvezérelt és a nyelvtanvezérelt módszertan összehangolása mentén a tanulmány rámutat arra, hogy több különböző konstrukció stabilizálódik tipikus metaforikus jelentések kifejezésére, e konstrukciók azonban változatosságot is mutatnak. A metaforikus jelentés részleteinek leírásán túl új utakat keres a metaforakutatás módszertani és generalizációs lehetőségeiben, és előkészíti a metaforizálódás tendenciáinak nyelvi rendszerbe illesztett bemutatását.

Kulcsszavak: metafora; korpusz; profilmeghatározás; sémaátrendeződés; kollokáció; konstrukció

Abstract

The paper proposes a new account for metaphoric meaning in the frameworks of Cognitive Grammar and Pattern Grammar. Through a quantitative analysis of the data in the Hungarian National Corpus2 it explores the collocational patterns being characteristic to the Hungarian verb forms  megtámadja ('attacks sg'), megrohanja ('assaults sg') and megrohamozza ('makes an assault on sg'). On the other hand, it offers a new method for filtering and qualitatively analysing the metaphoric occurrences of the verb form based on the notions of profile determinacy and schema reconfiguration. The result of harmonizing a grammar-driven and a corpus-driven methodology is the description of the stable constructional patterns expressing the metaphoric meanings of the investigated verb forms, as well as the recognition of their variability. Thus, in addition to find new patterns of metaphorical use of Hungarian, the study elaborates a combined methodology for generalizing constructions from collocations.

Keywords: metaphor; corpus; profile determinacy; schema reconfiguration; collocation; construction

Simon Gábor az Eötvös Loránd Tudományegyetem Mai Magyar Nyelvi Tanszékének adjunktusa. Fő kutatási területe a kognitív poétika és a kognitív műfajelmélet, ugyanakkor a metaforikusság leírásával is foglalkozik, továbbá stíluselméleti kutatásokat is folytat. Két monográfia (Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása, Bevezetés a kognitív lírapoétikába) szerzője.

Gábor Simon is a lecturer in the Department of Modern Hungarian Language at Eötvös Loránd University. His main research interests are cognitive poetics and genre theory, metaphor research in Cognitive Linguistics and stylistics. He is the author of two books on cognitive poetics (Foundation of a Cognitive Poetic Theory of Rhyme, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2014; Introduction into the Cognitive Poetic Theory of Lyric, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2016).

Elérhetősége/e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Babarczy Anna – Simon Eszter 2012. A fogalmi metaforák és a szövegstatisztika szerepe a metaforák felismerésében. In Prószéky Gábor – Váradi Tamás (szerk.) Nyelvtechnológiai kutatások. (Általános Nyelvészeti Tanulmányok 24) Budapest: Akadémiai Kiadó. 223−242.
 • Baker, Paul 2016. The shapes of collocation. International Journal of Corpus Linguistics 21/2:139–164.
 • Biber, Douglas 2010. Corpus-based and corpus-driven analysis of language variation and use. In Bernd Heine – Heiko Narrog (szerk.) The Oxford Handbook of Linguistic Analysis. Oxford: Oxford University Press. 159–192.
 • Brezina, Vaclav – Tony McEnery – Stephen Wattam 2015. Collocations in context. A new perspective on collocation networks. International Journal of Corpus Linguistics 20/2:139–173.
 • Brunner, Annelen – Kathrin Steyer 2009. A model for corpus-driven exploration and presentation of multi-word expressions. In Jana Levická – Radovan Garabík (szerk.) NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammar Research. Bratislava: Tribun. 54–64.
 • Cheng, Winnie 2012. Exploring Corpus Linguistics. Language in Action. London, New York: Routledge.
 • Church, Kenneth Ward – Patrick Hanks 1990. Word association norms, mutual information, and lexicography. Computational Linguistics 16/1:22–29.
 • Croft, William 1993. The role of domains in the interpretation of metaphors and metonymies. Cognitive Linguistics 4/4:335–370.
 • Deignan, Alice 2005. Metaphor and Corpus Linguistics. (Converging Evidence in Language and Communication Research 6) Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
 • Deignan, Alice 2006. The grammar of linguistic metaphors. In Anatol Stefanowitsch – Stefan Thomas Gries (szerk.) Corpus-based Approaches to Metaphor and Metonymy. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton.
 • Deignan, Alice 2008. Corpus linguistic data and conceptual metaphor theory. In Mara Sophia Zanotto – Lynne Cameron – Marilda C. Cavalcanti (szerk.) Confronting Metaphor in Use. An Applied Linguistic Approach. (Pragmatics & Beyond New Series 173) Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 149–162.
 • Hunston, Susan – Gill Francis 2000. Pattern Grammar. A corpus-driven approach to the lexical grammar of English. (Studies in Corpus Linguistics 4) Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
 • Huumo, Tuomas 2017. The grammar of temporal motion: A Cognitive Grammar account of motion metaphors of time. Cognitive Linguistics 28/1:1–43.
 • Imrényi, András 2017. Form-meaning correspondences in multiple dimensions: The structure of Hungarian finite clauses. Cognitive Linguistics 28/2:287–319.
 • Kövecses Zoltán 2009. Versengő metaforaelméletek? „Ez a sebész egy hentes”. Magyar Nyelv 105/3:271–280.
 • Ladányi Mária – Tolcsvai Nagy Gábor 2008. Funkcionális nyelvészet. In Tolcsvai Nagy Gábor – Ladányi Mária (szerk.) Tanulmányok a funkcionális nyelvészet köréből. (Általános Nyelvészeti Tanulmányok 22) Budapest: Akadémiai Kiadó. 17–58.
 • Lakoff, George 2006. Conceptual metaphor. The contemporary theory of metaphor. In Dirk Geeraerts (szerk.) Cognitive Linguistics: Basic Readings. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton. 185–238.
 • Langacker, Ronald W. 1987. Foundations of Cognitive Grammar: Vol. 1. Theoretical Prerequisites. Stanford: Stanford University Press.
 • Langacker, Ronald W. 2008. Cognitive Grammar. A Basic Introduction. Oxford, New York: Oxford University Press.
 • Lederer, Jenny 2016. Finding source domain triggers. How corpus methodologies aid in the analysis of conceptual metaphor. International Journal of Corpus Linguistics 21/4:527–558.
 • Majoros Krisztián 2013. Metafora és kollokáció. In Váradi Tamás (szerk.) Alknyelvdok7. Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. 131–142.
 • Oravecz, Csaba – Tamás Váradi – Bálint Sass 2014. The Hungarian Gigaword Corpus. In Nicoletta Calzolari – Khalid Choukri – Thierry Declerck – Hrafn Loftsson – Bente Maegaard – Joseph Mariani – Asuncion Moreno – Jan Odijk – Stelios Piperidis (szerk.) Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC’14). Reykjavik: European Language Resources Association (ELRA). 1719–1723.
 • Reményi Andrea Ágnes 2010. Kollokációk korpuszalapú vizsgálata. Fordítástudomány 12:67–95.
 • Rychlý, Pavel 2008. A lexicographer-friendly association score. In Petr Sojka – Aleš Horák (szerk.) RASLAN 2008: Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Masaryk University. 6–9.
 • Semino, Elena 2006. A corpus-based study of metaphors for speech activity in British English. In Anatol Stefanowitsch – Stefan Thomas Gries (szerk.) Corpus-based Approaches to Metaphor and Metonymy. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton. 36–62.
 • Simon Gábor 2016. A metaforikus jelentés nyelvtanvezérelt megközelítése. Magyar Nyelvőr 140/2:178–199.
 • Steen, Gerard J. 2007. Finding Metaphor in Grammar and Usage. A Methodological Analysis of Theory and Research. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
 • Steen, Gerard J. – Aletta G. Dorst – J. Berenike Herrmann – Anna Kaal – Tina Krennmayr – Trijntje Pasma 2010. A Method for Linguistic Metaphor Identification: From MIP to MIPVU. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
 • Stefanowitsch, Anatol 2006a. Corpus-based approaches to metaphor and metonymy. In Anatol Stefanowitsch – Stefan Thomas Gries (szerk.) Corpus-based Approaches to Metaphor and Metonymy. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton. 1–16.
 • Stefanowitsch, Anatol 2006b. Words and their metaphors: A corpus-based approach. In Anatol Stefanowitsch – Stefan Thomas Gries (szerk.) Corpus-based Approaches to Metaphor and Metonymy. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton. 63–105.
 • Strugielska, Ariadna 2014. The place of metaphor in a devolved cognitive linguistics. metaphorik.de 25:103–127.
 • Sullivan, Karen 2009. Grammatical constructions in metaphoric language. In Barbara Lewandowska-Tomaszczyk – Katarzyna Dziwirek (szerk.) Studies in Cognitive Corpus Linguistics. (Łódź Studies in Language 18) Frankfurt am Main, New York: Peter Lang. 57–82.
 • Tognini-Bonelli, Elena 2001. Corpus linguistics at work. (Studies in Corpus Linguistics 6) Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
 • Tolcsvai Nagy Gábor 2013. Bevezetés a kognitív nyelvészetbe. Budapest: Osiris Kiadó.

 

Creative Commons Licenc
Ez a mű Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc alatt van.

Ne felejtsen el hivatkozni!

Simon Gábor 2018. Az igei jelentés metaforizációjának mintázatai. Nyelvtan- és korpuszvezérelt esettanulmányok. Jelentés és Nyelvhasználat 5:1–36. doi:10.14232/JENY.2018.1.1

bibtex
@article{simon_metaforizacio_2018,
title = {Az igei jelentés metaforizációjának mintázatai. {Nyelvtan}- és korpuszvezérelt esettanulmányok},
volume = {5},
	copyright = {Copyright for all material published in JENY lies with the author.},
	issn = {2064-9940},
	url = {http://jeny.szte.hu/JENY-2018-SimonG},
	doi = {10.14232/JENY.2018.1.1},
	abstract = {A tanulmány újszerűen közelíti meg a metaforikus jelentést. Egyfelől a Magyar Nemzeti Szövegtár2 korpuszában előforduló kollokációs struktúrák kvantitatív elemzésével tárja fel, milyen jellemző kollokációs megoldásai vannak a megtámadja, megrohanja, megrohamozza igealakok metaforizálódásának. Másfelől a profilmeghatározásra és a sematikus jelentés átrendeződésére építő magyarázattal kínál eszközt a metaforikus szerkezetek szűrésére és kvalitatív elemzésére. A korpuszvezérelt és a nyelvtanvezérelt módszertan összehangolása mentén a tanulmány rámutat arra, hogy több különböző konstrukció stabilizálódik tipikus metaforikus jelentések kifejezésére, e konstrukciók azonban változatosságot is mutatnak. A metaforikus jelentés részleteinek leírásán túl új utakat keres a metaforakutatás módszertani és generalizációs lehetőségeiben, és előkészíti a metaforizálódás tendenciáinak nyelvi rendszerbe illesztett bemutatását.},
	language = {hu},
	urldate = {2018-03-20},
	journal = {Jelentés és Nyelvhasználat},
	author = {Simon, Gábor},
	month = mar,
	year = {2018},
	pages = {1--36}
}
A folyóirat megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.
The journal is supported by the National Cultural Fund of Hungary.