borito

Adatok és adatforrások integrációja a pragmatikai kutatásban

Integration of data and data sources in pragmatic research

Nagy C. Katalin

MTA-DE-SZTE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1106-7644

Németh Zsuzsanna

MTA-DE-SZTE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8509-7862

Németh T. Enikő

SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék
MTA-DE-SZTE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport

ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-8559-7229

Jelentés és Nyelvhasználat 6/2:109–130 (2019)
Ünnepi különszám Maleczki Márta 65. születésnapjára
doi:10.14232/JENY.2019.2.9

 

Összefoglaló

A tanulmány különböző adatforrások integrációját vizsgálja a szinkrón és a történeti pragmatika kutatási gyakorlatában. A nyelvhasználat tanulmányozá­sának e két, meghatározóan korpuszalapú területén készített esettanulmá­nyainkban amellett érvelünk, hogy a hagyományosan korpuszadatoknak tekintett információk valójában integrált adatforrásból származó plauzibilis kijelentések, továbbá hogy a pragmatika kutatási módszerei között a gyakor­latban elmosódnak a határok. A tanulmány konklúziója, hogy még az elsőd­legesen korpuszon alapuló kutatási folyamatokban is számos, különböző for­rásból származó információt integrálunk. Következésképpen a korpusz nem tekinthető kizárólagos adatforrásnak, hiszen további forrásokkal egészül ki, úgymint pl. a kutató nyelvi intuíciója, a korábbi kutatások eredményei, a kutatás elméleti kerete és számos következtetés.

Kulcsszavak: implicit argumentum, kontextustípusok, grammatikalizáció, adatforrások integrációja, korpuszadat, nyelvi intuíció

Abstract

The present paper aims to investigate the integration of data and data sources in the practice of synchronic and historical pragmatic research. Relying on two case studies in these traditionally corpus-based fields of language use, it is argued that (i) the pieces of information usually regarded as corpus data are plausible statements originated in integrated data sources; and (ii) the methods used in pragmatics have fuzzy boundaries in the actual research practice. It is concluded that even a basically corpus-based research integrates pieces of information from various data sources. Consequently, corpus as a data source cannot be considered exclusive: it is always complemented with further data sources such as the researcher’s intuition, previous research results, theoretical framework, and various inferences.

Keywords: implicit arguments, context types, grammaticalization, integration of data sources, corpus data, linguistic intuition

Nagy C. Katalin az MTA-DE-SZTE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport tudományos munkatársa. Kutatási területe a történeti pragmatika.

Katalin Nagy C. is a research fellow in the MTA-DE-SZTE Research Group for Theoretical Linguistics. Her research field is historical pragmatics.

Elérhetősége/e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Németh Zsuzsanna az MTA-DE-SZTE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport tudományos munkatársa. Kutatási területe a konverzációelemzés.

Zsuzsanna Németh is a research fellow in the MTA-DE-SZTE Research Group for Theoretical Linguistics. Her research field is conversation analysis.

Elérhetősége/e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Németh T. Enikő az SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA-DE-SZTE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport közreműködő kutatója. Kutatási területe a pragmatika.

Enikő Németh T. is a professor and head of the Department of General Linguistics at the University of Szeged, and a researcher in the MTA-DE-SZTE Research Group for Theoretical Linguistics. Her research field is pragmatics.

Elérhetősége/e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Clark, Herbert H. – Adrian Bangerter 2004. Changing ideas about reference. In Ira A. Noveck – Dan Sperber (szerk.) Experimental Pragmatics. New York: Palgrave Macmillan. 25–49.
 • Colón, Germà 1978 [1959]. El perfet perifràstic català „va + infinitiu”. In Germà Colón (szerk.) La llengua catalana en els seus textos Vol 2. Barcelona: Curial. 119–130.
 • Colón, Germà 1978 [1976]. Sobre el perfet perifràstic „vado + infinitiu”, en català, en provençal i en francès. In Germà Colón (szerk.) La llengua catalana en els seus textos Vol 2. Barcelona: Curial. 131–174.
 • Cote, Sharon A. 1996. Grammatical and Discourse Properties of Null Arguments in English. PhD disszertáció. Philadelphia: University of Pennsylvania.
 • Diewald, Gabriele 2002. A model for relevant types of contexts in grammaticalization. In Ilse Wischer – Gabriele Diewald (szerk.) New Reflections on Grammaticalization. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 103–120. doi:10.1075/tsl.49.09die.
 • É. Kiss, Katalin 2002. The Syntax of Hungarian. Cambridge: Cambridge University Press.
 • É. Kiss, Katalin 2012. Null pronominal objects in Hungarian: A case of exaptation. Acta Linguistica Hafniensia 44/2:192–206. doi:10.1080/03740463.2013.779077.
 • Fischer, Olga 2004. What counts as evidence in historical linguistics? Studies in Language 28/3:710–740. doi:10.1075/sl.28.3.21fis.
 • Forgács Tamás 1993–1994. Zárt korpuszok és pótkompetencia. Néprajz és Nyelvtudomány 35:17–23.
 • Francis, W. Nelson 1992. Language corpora B.C. In Jan Svartvik (szerk.) Directions in Corpus Linguistics. Proceedings of Nobel Symposium 82 Stockholm, 4-8 August 1991. Berlin, Boston: Mouton De Gruyter. 17–32. doi:10.1515/9783110867275.17.
 • García Velasco, Daniel – Carmen Portero Muñoz 2002. Understood Objects in Functional Grammar. (Working Papers in Functional Grammar 76) Amsterdam: University of Amsterdam.
 • Goldberg, Adele E. 2005. Argument realization. The role of constructions, lexical semantics and discourse factors. In Jan-Ola Östman – Mirjam Fried (szerk.) Construction Grammars. Cognitive Grounding and Theoretical Extensions. (Constructional Approaches to Language 3) Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 17–43. doi:10.1075/cal.3.03gol.
 • H. Molnár Ilona 1962. A tárgy. In Tompa József (szerk.) A mai magyar nyelv rendszere. Leíró nyelvtan 2. Mondattan. Budapest: Akadémiai Kiadó. 147–161.
 • Heine, Bernd 2002. On the role of context in grammaticalization. In Ilse Wischer – Gabriele Diewald (szerk.) New Reflections on Grammaticalization. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 83–101. doi:10.1075/tsl.49.08hei.
 • Jucker, Andreas H. 2009. Speech act research between armchair, field and laboratory: The case of compliments. Journal of Pragmatics 41/8:1611–1635. doi:10.1016/j.pragma.2009.02.004.
 • Juge, Matthew L. 2002. Tense and Aspect in Periphrastic Pasts: Evidence from Iberian Romance. PhD disszertáció. University of California-Berkeley.
 • Juge, Matthew L. 2006. Morphological factors in the grammaticalization of the Catalan „go” past. Diachronica 23/2:313–339. doi:10.1075/dia.23.2.05jug.
 • Juge, Matthew L. 2008. Narrative and the Catalan go-past. Folia Linguistica Historica 42/29:27–56. doi:10.1515/FLIH.2008.27.
 • Kepser, Stephan – Marga Reis (szerk.) 2005. Linguistic Evidence. Empirical, Theoretical, and Computational Perspectives. Mouton De Gruyter.
 • Kertész, András – Csilla Rákosi 2008. Introduction: The problem of data and evidence in theoretical linguistics. In András Kertész – Csilla Rákosi (szerk.) New Approaches to Linguistic Evidence: Pilot Studies = Neue Ansätze zu linguistischer Evidenz: Pilotstudien. (MetaLinguistica 22) Frankfurt, New York: Peter Lang. 9–19.
 • Kertész, András – Csilla Rákosi 2012. Data and Evidence in Linguistics: A Plausible Argumentation Model. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kertész, András – Csilla Rákosi (szerk.) 2014. The Evidential Basis of Linguistic Argumentation. (Studies in Language Companion Series 153) Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
 • Kugler Nóra 2000. Az igeragozás. In Keszler Borbála (szerk.) Magyar grammatika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 104–126.
 • Lehmann, Christian 2004. Data in linguistics. The Linguistic Review 21/3–4:175–210. doi:10.1515/tlir.2004.21.3-4.175.
 • Nagy C. Katalin 2014. Kontextus(ok) a grammatikalizációs jelentésváltozás irodalmában. Jelentés és Nyelvhasználat 1:11–27. doi:10.14232/jeny.2014.1.3.
 • Nagy C. Katalin 2015. Adatok és érvelés a történeti pragmatikában. A katalán anar + főnévi igenév szerkezet grammatikalizációja. (Pragmatika 2) Budapest: Loisir Kiadó.
 • Nagy C., Katalin 2019. Data and Argumentation in Historical Pragmatics. Grammaticalization of a Catalan Motion Verb Construction. (Pragmatic Interfaces) Sheffield: Equinox.
 • Németh T., Enikő 2010. How lexical-semantic factors influence the verbs’ occurrence with implicit direct object arguments in Hungarian. In Enikő Németh T. – Károly Bibok (szerk.) The Role of Data at the Semantics-Pragmatics Interface. (Mouton Series in Pragmatics 9) Berlin, Boston: Mouton De Gruyter. 305–348. doi:10.1515/9783110240276.305.
 • Németh T. Enikő 2016. Implicit többes számú pronominális tárgyak előfordulása a magyar nyelvhasználatban. In Kas Bence (szerk.) „Szavad ne feledd!” Tanulmányok Bánréti Zoltán tiszteletére. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. 313–324.
 • Németh T., Enikő 2017. Theoretical and methodological issues in the research into implicit arguments in Hungarian. In Stavros Assimakopoulos (szerk.) Pragmatics at its Interfaces. (Mouton Series in Pragmatics 17) Berlin: Mouton De Gruyter. 151–174. doi:10.1515/9781501505089-009.
 • Németh T., Enikő 2019. Implicit Subject and Direct Object Arguments in Hungarian Language Use. Grammar and Pragmatics Interacting. (Pragmatic Interfaces) Sheffield: Equinox.
 • Penke, Martina – Anette Rosenbach (szerk.) 2007 [2004]. What Counts as Evidence in Linguistics. The Case of Innateness. (Benjamins Current Topics 7) Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
 • Pérez Saldanya, Manuel 1996. Gramaticalització i reanàlisi: el cas del perfet perifràstic en català. In Axel Schönberger – Tilbert Dídac Stegmann (szerk.) Actes del desè col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes. Vol. 3. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 71–107.
 • Pérez Saldanya, Manuel – José Ignacio Hualde 2003. On the origin and evolution of the Catalan periphrastic preterit. In Claus D. Pusch – Andreas Wesch (szerk.) Verbalperiphrasen in den (ibero-)romanischen Sprachen. (Romanistik in Geschichte Und Gegenwart 9) Hamburg: Helmut Buske. 47–60.
 • Pete István 1998. A magyar igeragozás típusai. In Büky László – Maleczki Márta (szerk.) A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei 3. Szeged: JATE. 223–242.
 • Tognini-Bonelli, Elena 2001. Corpus Linguistics at Work. (Studies in Corpus Linguistics 6) Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

 

Creative Commons Licenc
Ez a mű Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc alatt van.

Ne felejtsen el hivatkozni!

Nagy C. Katalin – Németh Zsuzsanna – Németh T. Enikő 2019. Adatok és adatforrások integrációja a pragmatikai kutatásban. Jelentés és Nyelvhasználat 6/2:109–130. doi:10.14232/JENY.2019.2.9

bibtex
@article{JENY-2019-NagyCK-NemethZs-NemethTE,
	author = {Nagy C., Katalin and Németh, Zsuzsanna and Németh T., Enikő},
	year = {2019},
	title = {Adatok és adatforrások integrációja a pragmatikai kutatásban},
	abstract = {A tanulmány különböző adatforrások integrációját vizsgálja a szinkrón és a történeti pragmatika kutatási gyakorlatában. A nyelvhasználat tanulmányozásának e két, meghatározóan korpuszalapú területén készített esettanulmányainkban amellett érvelünk, hogy a hagyományosan korpuszadatoknak tekintett információk valójában integrált adatforrásból származó plauzibilis kijelentések, továbbá hogy a pragmatika kutatási módszerei között a gyakorlatban elmosódnak a határok. A tanulmány konklúziója, hogy még az elsőd­legesen korpuszon alapuló kutatási folyamatokban is számos, különböző forrásból származó információt integrálunk. Következésképpen a korpusz nem tekinthető kizárólagos adatforrásnak, hiszen további forrásokkal egészül ki, úgymint pl. a kutató nyelvi intuíciója, a korábbi kutatások eredményei, a kutatás elméleti kerete és számos következtetés.},
	doi = {10.14232/JENY.2019.2.9},
	language = {hu},
	journal = {Jelentés és Nyelvhasználat},
	issn = {2064-9940},
	volume = {6},
	number = {2},
	pages = {109--130},
	url = {http://www.jeny.szte.hu/JENY-2019-NagyCK-NemethZs-NemethTE},
	urldate = {2019-12-04},
	copyright = {Copyright for all material published in JENY lies with the author.}
}
A folyóirat megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.
The journal is supported by the National Cultural Fund of Hungary.