Énmegjelenítési stratégiák egyetemisták körében

Egy pilot kutatás eredményeiről

Self-presentational strategies among Hungarian university students. About the results of a pilot study

Szabó Éva

MTA–DE–SZTE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH)
SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1933-2078

Jelentés és Nyelvhasználat 8/1:1–21 (2021)
doi:10.14232/JENY.2021.1.1

Összefoglaló

Dolgozatomban egy pilot kutatás részeredményeit ismertetem, amelyben egyetemisták énmegjelenítési/benyomáskeltési stratégiáit vizsgálom. A szociálpszichológiai megközelítések habár eltérő módon definiálják az énmegjelenítést/benyomáskeltést a tudatosság tekintetében, mégis egyöntetűen stratégiákat rendelnek a jelenséghez (Goffman 1959; Schlenker 1980; Jones–Pittman 1982; Leary–Kowalski 1990; Leary 1995).
A pilot kutatás elsődleges célja az, hogy a szociálpszichológiai és a pragmatikai megközelítéseket ötvözve létrehozzon egy olyan tesztet, amely alkalmas az énmegjelenítés/benyomáskeltés vizsgálatára. A dolgozatban a magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók számára létrehozott, az énmegjelenítési stratégiákat vizsgáló nyílt végű diskurzuskiegészítéses teszt adatgyűjtési módszert ismertetem, illetve annak metodológiai problémáit járom körül. A pilot teszt eredményei alapján megállapítható, hogy egy szituációban nem megjósolhatóak a stratégiák, hanem a különböző társas interakciók esetében vannak kevésbé vagy inkább preferált metódusok, melyeket meghatároznak a benyomáskeltés mögött meghúzódó lehetséges motivációk, az arculatfenyegetettség mértéke, a szociológiai és szociokulturális változók.

Kulcsszavak: diskurzuskiegészítéses teszt, benyomáskeltés, énmegjelenítés

Abstract

This paper presents the results of a pilot study which focuses on the self-presentational/impression management strategies of Hungarian university students. Although social psychological approaches define self-presentation differently regarding conciousness, they uniformly determine strategies belonging this phenomenon (Goffman 1959; Schlenker 1980; Jones–Pittman 1982; Leary–Kowalski 1990; Leary 1995).
The aim of the pilot study is construing a test based on social psychology and pragmatics which is suitable for analysing linguistic impression management. This paper describes the created discourse completion test and its methodological problems. The results of the pilot test suggest that the used impression management strategies are not predictable but there are preferred and dispreferred methods which are determined by the possible motivations, the ranking of impositons, sociological and sociocultural variables.

Keywords: discourse completion test, impression management, self-presentation

Szabó Éva a Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Elméleti Nyelvészet Programjának hallgatója, az MTA-DE-SZTE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) tudományos segédmunkatársa. Kutatási területe a pragmatika és a diskurzuselemzés, azon belül elsősorban a benyomáskeltés és a politikai nyelvhasználat.

Éva Szabó is an assistant research fellow in the MTA-DE-SZTE Research Group for Theoretical Linguistics Eötvös Loránd Research Network (ELKH) and a PhD student of the Theoretical Linguistics Programme at the University of Szeged Doctoral School in Linguistics. Her research field is pragmatics and discourse analysis.

Elérhetőség/e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Archer, Dawn 2018. Impression management in the Early Modern English courtroom. Journal of Historical Pragmatics 19/2:205–222. doi:10.1075/jhp.00019.arc.
 • Bilbow, Grahame T. 1997. Cross-cultural impression management in the multicultural workplace: The special case of Hong Kong. Journal of Pragmatics 28/4 (Language and Discourse Issues in Hong Kong’s Change of Sovereignity):461–487. doi:10.1016/S0378-2166(97)00036-2.
 • Blum-Kulka, Shoshana – Elite Olshtain 1984. Requests and apologies: A cross-cultural study of speech act realization patterns (CCSARP). Applied Linguistics 5/3:196–213. doi:10.1093/applin/5.3.196.
 • Brown, Penelope – Stephen C. Levinson 1978. Universals in language usage. Politeness phenomena. In Esther N. Goody (szerk.) Questions and Politeness. Strategies in Social Interaction. (Cambridge Papers in Social Anthropology 8) Cambridge: Cambridge University Press. 56–289.
 • Brown, Penelope – Stephen C. Levinson 1987. Politeness. Some Universals in Language Usage. (Studies in Interactional Sociolinguistics 4) Cambridge, New York: Cambridge University Press.
 • Chen, Serena – Karen Y. Chen – Lindsay Shaw 2004. Self-verification motives at the collective level of self-definition. Journal of Personality and Social Psychology 86/1:77–94. doi:10.1037/0022-3514.86.1.77.
 • Culpeper, Jonathan 2011. Impoliteness. Using Language to Cause Offence. Cambridge: Cambridge University Press.
 • File, Kieran 2018. “You’re Manchester United manager, you can’t say things like that”: Impression management and identity performance by professional football managers in the media. Journal of Pragmatics 127:56–70. doi:10.1016/j.pragma.2018.01.001.
 • Fiske, Susan T. 2004. Social Beings: A Core Motives Approach to Social Psychology. New York: John Wiley & Sons.
 • Forgas Joseph P. 1994. A társas érintkezés pszichológiája. Budapest: Gondolat Kiadó.
 • Goffman, Erving 1959. The Presentation of Self in Everyday Life. New York: Doubleday.
 • Golato, Andrea 2003. Studying compliment responses: A comparison of DCTs and recordings of naturally occurring talk. Applied Linguistics 24/1:90–121. doi:10.1093/applin/24.1.90.
 • Gordon, Cynthia 2011. Impression management on reality TV: Emotion in parental accounts. Journal of Pragmatics 43/14:3551–3564. doi:10.1016/j.pragma.2011.08.004.
 • Hobbs, Pamela 2003. ‘Is shat what we’re here about?’ A lawyer’s use of impression management in a closing argument at trial. Discourse & Society 14/3:273–290. doi:10.1177/09579265030143002.
 • Holtgraves, Thomas 2002. Language as Social Action: Social Psychology and Language Use. London: Lawrence Erlbaum.
 • Jones, Edward – Thane S. Pittman 1982. Toward a general theory of strategic self-presentation. In Jerry M. Suls (szerk.) Psychological Perspectives on the Self. Vol. 1 Hillsdale, N.J: Lawrence Erlbaum. 231–262.
 • Leary, Mark R. 1995. Self-presentation: Impression Management and Interpersonal Behavior. Madison: Brown & Benchmark Publishers.
 • Leary, Mark R. – Robin M. Kowalski 1990. Impression management: A literature review and two-component model. Psychological Bulletin 107/1:34–47. doi:10.1037/0033-2909.107.1.34.
 • Leech, Geoffrey N. 1983. Principles of Pragmatics. London: Longman.
 • Limberg, Holger 2009. Impoliteness and threat responses. Journal of Pragmatics 41/7:1376–1394. doi:10.1016/j.pragma.2009.02.003.
 • Lipovsky, Caroline 2006. Candidates’ negotiation of their expertise in job interviews. Journal of Pragmatics 38/8 (Focus-on Issue: Discourse and Conversation):1147–1174. doi:10.1016/j.pragma.2005.05.007.
 • Locher, Miriam A. – Richard J. Watts 2005. Politeness Theory and Relational Work. Journal of Politeness Research 1/1:9–33. doi:10.1515/jplr.2005.1.1.9.
 • Lorenzo-Dus, Nuria 2005. A rapport and impression management approach to public figures’ performance of talk. Journal of Pragmatics 37/5:611–631. doi:10.1016/j.pragma.2004.09.003.
 • Nemesi Attila László 2000. Benyomáskeltési stratégiák a társalgásban. Magyar Nyelv 96/4:418–463.
 • Nemesi Attila László 2011. Nyelv, nyelvhasználat, kommunikáció. Hét tanulmány. Budapest: Loisir Kiadó.
 • Ogiermann, Eva 2018. Discourse completion tasks. In Andreas H. Jucker – Klaus P. Schneider – Wolfram Bublitz (szerk.) Methods in Pragmatics. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton. 229–256. doi:10.1515/9783110424928-009.
 • Overstreet, Maryann – George Yule 2001. Formulaic disclaimers. Journal of Pragmatics 33/1:45–60. doi:10.1016/S0378-2166(99)00125-3.
 • Schlenker, Barry R. 1980. Impression Management. The Self-concept, Social Identity, and Interpersonal Relations. Monterey: Brooks/Cole Publishing Company.
 • Schlenker, Barry R. – Beth A. Pontari 2000. The strategic control of information: impression management and self-presentation in daily life. In Abraham Tesser – Richard B. Felson – Jerry M. Suls (szerk.) Psychological Perspectives on Self and Identity. Washington: American Psychological Association. 199–232.
 • Simon-Vandenbergen, Anne-Marie 1996. Image-building through modality: The case of political interviews. Discourse & Society 7/3:389–415. doi:10.1177/0957926596007003005.
 • Spencer-Oatey, Helen 2000. Rapport management: A framework for analysis. In Helen Spencer-Oatey (szerk.) Culturally Speaking: Managing Rapport through Talk across Cultures. London, New York: Continuum. 11–46.
 • Spencer-Oatey, Helen 2002. Managing rapport in talk: Using rapport sensitive incidents to explore the motivational concerns underlying the management of relations. Journal of Pragmatics 34/5:529–545. doi:10.1016/S0378-2166(01)00039-X.
 • Suszczyńska Małgorzata 2003. A jóvátevés beszédaktusai a magyarban. In Németh T. Enikő – Bibok Károly (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XX. Tanulmányok a pragmatika köréből. Budapest: Akadémiai Kiadó. 255–294.
 • Suszczyńska Małgorzata 2007. Helyreállítás-stratégiák nemek szerinti különbségei. In Barát Erzsébet – Sándor Klára (szerk.) A nő helye a magyar nyelvhasználatban. Nyelv, ideológia, média. Szeged: JATEPress. 195–214.
 • Szili Katalin 2003. Elnézést, bocsánat, bocs… (A bocsánatkérés pragmatikája a magyar nyelvben). Magyar Nyelvőr 127/3:292–307.
 • Szili Katalin 2004. A bókra adott válaszok pragmatikája. Adalékok a szerénység nyelvi megnyilvánulásához a magyar nyelvben. Magyar nyelvőr 128/3:265–285.
 • Tracy, Karen – Jessica S. Robles 2013. Everyday Talk. Building and Reflecting Identities. New York: The Guilford Press.
 • Verschueren, Jef 1999. Understanding Pragmatics. London: Arnold Publishers.
 • Watts, Richard J. 2003. Politeness. Key Topics in Sociolinguistics. New York: Cambridge University Press.

Creative Commons Licenc
Ez a mű Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc alatt van.

Ne felejtsen el hivatkozni!

Szabó Éva 2021. Énmegjelenítési stratégiák egyetemisták körében. Egy pilot kutatás eredményeiről. Jelentés és Nyelvhasználat 8/1:1–21. doi:10.14232/JENY.2021.1.1

bibtex
@article{JENY-2021-SzaboE,
	author = {Szabó, Éva},
	year = {2021},
	title = {Énmegjelenítési stratégiák egyetemisták körében},
	abstract = {Dolgozatomban egy pilot kutatás részeredményeit ismertetem, amelyben egyetemisták énmegjelenítési/benyomáskeltési stratégiáit vizsgálom. A szociálpszichológiai megközelítések habár eltérő módon definiálják az énmegjelenítést/benyomáskeltést a tudatosság tekintetében, mégis egyöntetűen stratégiákat rendelnek a jelenséghez (Goffman 1959; Schlenker 1980; Jones–Pittman 1982; Leary–Kowalski 1990; Leary 1995).A pilot kutatás elsődleges célja az, hogy a szociálpszichológiai és a pragmatikai megközelítéseket ötvözve létrehozzon egy olyan tesztet, amely alkalmas az énmegjelenítés/benyomáskeltés vizsgálatára. A dolgozatban a magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók számára létrehozott, az énmegjelenítési stratégiákat vizsgáló nyílt végű diskurzuskiegészítéses teszt adatgyűjtési módszert ismertetem, illetve annak metodológiai problémáit járom körül. A pilot teszt eredményei alapján megállapítható, hogy egy szituációban nem megjósolhatóak a stratégiák, hanem a különböző társas interakciók esetében vannak kevésbé vagy inkább preferált metódusok, melyeket meghatároznak a benyomáskeltés mögött meghúzódó lehetséges motivációk, az arculatfenyegetettség mértéke, a szociológiai és szociokulturális változók.},
	doi = {10.14232/JENY.2021.1.1},
	language = {hu},
	journal = {Jelentés és Nyelvhasználat},
	issn = {2064-9940},
	volume = {8},
	issue = {1},
	pages = {1-21},
	url = {http://www.jeny.szte.hu/JENY-2021-SzaboE},
	urldate = {2021-05-15},
	copyright = {Copyright for all material published in JENY lies with the author.}
}
A folyóirat megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.
The journal is supported by the National Cultural Fund of Hungary.