borito

Esettanulmány a vizuális modalitású nem verbális viselkedés multimodális kommunikációban betöltött szerepéről

A case study on the role of nonverbal behavior with visual modality in multimodal communication

Németh T. Enikő

SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék
MTA-DE-SZTE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport

ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-8559-7229

Szabó Éva

MTA-DE-SZTE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1933-2078

Császár Dorina

SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Gera Renáta

SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Béres Tamara

SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola

Jelentés és Nyelvhasználat 9/1:59–87 (2022)
doi:10.14232/JENY.2022.1.4

Összefoglaló

Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy a vizuális modalitású nem verbális viselkedés milyen szerepet tölt be a multimodális verbális kommunikációban. A multimodális verbális kommunikáció elméleti szempontú jellemzéséből kiindulva empirikus elemzéseken keresztül megmutatjuk, hogy a multimodális verbális kommunikációban a különböző nem verbális és verbális modalitások kontextusfüggő módon, együttesen hogyan hozzák létre a közvetített tartalmakat. Emellett az esettanulmány olyan szempontokat ismertet, melyek társadalmilag is hasznosíthatók, mivel a verbális és nem verbális viselkedés elemzésével feltárja, miért olyan népszerűek és hatásosak a járványszkeptikus és oltásellenes nézetek képviselői.

Kulcsszavak: multimodális verbális kommunikáció, nem verbális viselkedés, vizuális modalitás, gesztusok

Abstract

In the present paper, we aim to investigate what role visual nonverbal behaviour plays in multimodal verbal communication. Starting from the theoretical characterization of multimodal verbal communication and via empirical analyses we demonstrate that the various verbal and nonverbal modalities in multimodal verbal communication co-construct the conveyed contents in a context-dependent way. Also, the case study introduces aspects which are socially innovative since its analysis of verbal and nonverbal behaviour reveals the possible reasons why the representatives of pandemic skepticism and Coronavirus deniers are successful and effective.

Keywords: multimodal verbal communication, nonverbal behaviour, visual modality, gestures

Németh T. Enikő (DSc) tanszékvezető egyetemi tanár az SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszékén és az MTA-DE-SZTE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) szegedi munkacsoportjának a vezetője. Fő érdeklődési területe a pragmatika és a diskurzuselemzés, ezen belül jelenleg a multimodális kommunikáció elemzési lehetőségei, az implicit információk korpuszalapú vizsgálati módjai és az álhírek azonosításának kérdései érdeklik.

Enikő Németh T. is a professor and the head of the General Linguistics Department at the University of Szeged. She is also a researcher of the MTA–DE–SZTE Theoretical Linguistics Research Group (ELKH) leading its working group in Szeged. Her research fields are pragmatics and discourse analysis, her current main interests being the analysis of multimodal communication, the methods of corpus-based analyses of implicit information, and the linguistic identification of fake news.

Elérhetőség/e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Szabó Éva az SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájában végzett, az MTA–DE– SZTE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) tudományos segédmunkatársa, jelenleg a doktori értekezését írja a nyelvi benyomáskeltés témaköréből. Érdeklődési területe a politikai diskurzusok elemzése, a (nyelvi) benyomáskeltés és a nem verbális kommunikáció.

Éva Szabó studied in the Doctoral School in Linguistics at the University of Szeged, and is an assistant research fellow in the MTA–DE–SZTE Theoretical Linguistics Research Group (ELKH). Currently she is working on her dissertation which focuses on linguistic impression management. Her research interests are political discourses, (linguistic) impression management, and nonverbal communication.

Elérhetőség/e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Császár Dorina 2021 júniusában szerzett kommunikáció- és médiaszakértő diplomát az SZTE BTK kommunikáció- és médiatudomány mesterképzésén, humán kommunikációkutatás specializáción. Szakdolgozatát az elfogultságelméletekből kiindulva, interjúztatók kommunikációjának multimodális elemzéséből írta. Érdeklődési területe az audiovizuális műsorokban megjelenő kommunikációs megnyilvánulások multimodális elemzése.

Dorina Császár obtained her diploma with a university degree as a Communications and Media Studies Expert at the University Szeged, where she specialized in human communication research. Her degree thesis focuses on linguistic bias and analyses the multimodal communication of interviewers. Her field of interest is the multimodal analysis of communication in audiovisual shows.

Elérhetőség/e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gera Renáta a Szegedi Tudományegyetem magyar szakos hallgatója, nyelvtechnológia specializáción. Érdeklődési területe a nem verbális kommunikáció, valamint a manipuláció és befolyásolás.

Renáta Gera is a student of the Hungarian program at the University of Szeged specializing in language technology. Her field of interest is nonverbal communication, manipulation, and influence.

Elérhetőség/e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Béres Tamara a Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Elméleti Nyelvészet Programjának hallgatója. Kutatási területe a pragmatika és diskurzuselemzés, azon belül a verbális agresszió megjelenése a magyar nyelvű közösségi médiában.

Tamara Béres is a PhD student of the Theoretical Linguistics Programme at the University of Szeged Doctoral School in Linguistics. Her research field is pragmatics and discourse analysis, her main interest is the manifestation of verbal aggression in Hungarian social media.

Elérhetőség/e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Bácskai-Atkári Júlia 2014. A véges alárendelő összetett mondatok rendszere. In É. Kiss Katalin (szerk.) Magyar generatív történeti mondattan. Budapest: Akadémiai Kiadó. 239–279.
 • Brdarné, Szabó Rita 2006. Stand-alone dependent clauses functioning as independent speech acts. A crosslinguistic comparison. In Réka Benczes – Szilvia Csábi (szerk.) The Metaphors of Sixty. Papers Presented on the Occasion of the 60th Birthday of Zoltán Kövecses. Budapest: Eötvös Loránd University, Department of American Studies. 84–95.
 • Crible, Ludivine 2018. Discourse Markers and (Dis)fluency. Forms and functions across languages and registers. (Pragmatics & Beyond New Series 286) Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 • Csontos Nóra 2016. Az idézés mint újrakonstruálás. Az idéző tevékenység az egyenes idézésben. Jelentés és Nyelvhasználat 3:1–19. doi:10.14232/JENY.2016.1.1.
 • Csontos Nóra – Dér Csilla Ilona – Furkó Péter 2019. Idézés – önidézés – ’én’-idézés. A mondom szerepe az idézés jelölésében. Magyar Nyelvőr 143/4:481–494.
 • Dér Csilla Ilona 2017. A hát multifunkcionalitása a beszédműfajok és a diskurzusjelölő-társulások függvényében. Beszédkutatás 25:169–184. doi:10.15775/beszkut.2017.169-184.
 • Dér Csilla Ilona 2019a. Szintaxisból a pragmatikába? Hogy kötőszós függetlenedett mellékmondatok kialakulása (inszubordináció) a magyarban. In Forgács Tamás – Németh Miklós – Sinkovics Balázs (szerk.) A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei X. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék. 47–62.
 • Dér Csilla Ilona 2019b. Inszubordinált (függetlenedett) mellékmondatok a magyar beszélt és írott beszélt nyelvben. Beszédkutatás 27:206–220. doi:10.15775/Beszkut.2019.206-220.
 • Dér Csilla Ilona 2020. Diskurzusjelölők és társulásaik a magyar nyelvben. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó.
 • D’Hertefelt, Sarah 2018. Insubordination in Germanic: A Typology of Complement and Conditional Constructions. Berlin: De Gruyter Mouton.
 • Evans, Nicholas 2007. Insubordination and its uses. In Irina Nikolaeva (szerk.) Finiteness. Theoretical and Empirical Foundations. Oxford: Oxford University Press. 366–431.
 • Evans, Nicholas – Honoré Watanabe 2016. The dynamics of insubordination: An overview. In Nicholas Evans – Honoré Watanabe (szerk.) Typological Studies in Language. (115) Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 1–38. doi:10.1075/tsl.115.01eva.
 • Furkó Bálint Péter 2019. Diskurzusjelölők és egyéb diskurzuspragmatikai eszközök forgatókönyvek, tankönyvek és irodalmi szövegek párbeszédeiben. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó.
 • Haader Lea 1991. Az alárendelő mondatok. Az alanyi, állítmányi, határozói mellékmondatok. In Benkő Loránd – E. Abaffy Erzsébet – Rácz Endre (szerk.) A magyar nyelv történeti nyelvtana I. A korai ómagyar kor és előzményei. Budapest: Akadémiai Kiadó. 728–741.
 • Haader Lea 1995. Az alárendelő mondatok. Az alanyi, állítmányi, határozói mellékmondatok. In Benkő Loránd (szerk.) A magyar nyelv történeti nyelvtana II/2. A kései ómagyar kor: Mondattan. Szöveggrammatika. Budapest: Akadémiai Kiadó. 506–665.
 • Haader Lea 1999. Az alárendelő összetett mondatok általános kérdései. Magyar Nyelvőr 123/3:340–350.
 • Haader Lea 2000. Az alárendelő összetett mondatok. In Keszler Borbála (szerk.) Magyar grammatika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 472–530.
 • Huddleston, Rodney – Geoffrey K. Pullum 2002. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Juhász Dezső 1991. A kötőszók. In Benkő Loránd – E. Abaffy Erzsébet – Rácz Endre (szerk.) A magyar nyelv történeti nyelvtana I. A korai ómagyar kor és előzményei. Budapest: Akadémiai Kiadó. 476–500.
 • Juhász Dezső 1992. A kötőszók. In Benkő Loránd – E. Abaffy Erzsébet – Rácz Endre (szerk.) A magyar nyelv történeti nyelvtana II/1. A kései ómagyar kor. Morfematika. Budapest: Akadémiai Kiadó. 772–814.
 • Kaltenböck, Gunther 2019. Delimiting the class: A typology of English insubordination. In Karin Beijering – Gunther Kaltenböck – María Sol Sansiñena (szerk.) Insubordination. Berlin, Boston: De Gruyter. 167–198. doi:10.1515/9783110638288-006.
 • Kugler Nóra 2017. Az összetett mondat. In Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) Nyelvtan. (A magyar nyelv kézikönyvtára) Budapest: Osiris Kiadó. 806–895.
 • Kugler Nóra 2018. Az összetett mondat. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.
 • Laczkó Krisztina 2021. A metapragmatikai tudatosság jelzései internet közvetítette diskurzusokban. Magyar Nyelvőr 145/3:253–276. doi:10.38143/Nyr.2021.3.253.
 • Oppenrieder, Wilhelm 1989. Ihr Platz im Satzmodussystem und ihre intonatorische Kennzeichnung. In Hans Altmann – Anton Batliner – Wilhelm Oppenrieder (szerk.) Zur Intonation von Modus und Fokus im Deutschen. (Linguistische Arbeiten 234) Tübingen: M. Niemeyer. 163–244.
 • Sanders, José – Wilbert Spooren 1997. Perspective, subjectivity, and modality from a cognitive linguistic point of view. In Wolf-Andreas Liebert – Gisela Redeker – Linda R. Waugh (szerk.) Discourse and Perspective in Cognitive Linguistics. (Current Issues in Linguistic Theory 151) Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 85–112.
 • Schirm Anita 2011. A diskurzusjelölők funkciói: a hát, az -e és a vajon elemek története és jelenkori szinkrón státusa alapján. Doktori értekezés. Szeged: Szegedi Tudományegyetem. https://tinyurl.com/jeny-schirm-2011.
 • Schirm Anita 2013a. A szóval diskurzusjelölő funkcióiról – A szótárak adatai és a nyelvhasználók vélekedései alapján. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények 8:59–74.
 • Schirm Anita 2013b. Adalékok a szóval diskurzusjelölő történetéhez. In Forgács Tamás – Németh Miklós – Sinkovics Balázs (szerk.) A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék. 141–150.
 • Szilák Flóra 2019. A tehát( )hogy összetett kapcsolóelem grammatikalizációja. Ösvények 2019:45–61.
 • Tátrai Szilárd 2017. Pragmatika. In Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) Nyelvtan. (A magyar nyelv kézikönyvtára 4) Budapest: Osiris Kiadó. 897–1058.
 • Tátrai Szilárd 2019. A kontextualizáció perspektivikussága és metapragmatikai reflektáltsága az elemi és az összetett mondatokban. In Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd (szerk.) Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság. (DiAGram könyvek 1) Budapest: ELTE Eötvös József Collegium. 13–28.
 • Varga Diána – Dömötör Éva 2014. Főmondati kötőmód diskurzuspartikulákkal. In Gécseg Zsuzsanna (szerk.) LingDok13. Nyelvész doktoranduszok dolgozatai. Szeged: SZTE. 27–45.

Creative Commons Licenc
Ez a mű Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc alatt van.

Ne felejtsen el hivatkozni!

Németh T. Enikő – Szabó Éva – Császár Dorina – Gera Renáta – Béres Tamara 2022. Esettanulmány a vizuális modalitású nem verbális viselkedés multimodális kommunikációban betöltött szerepéről. Jelentés és Nyelvhasználat 9/1:59–87. doi:10.14232/JENY.2022.1.4

bibtex
@article{JENY-2022-NemethTE-etal,
	author = {Németh T., Enikő and Szabó, Éva and Császár, Dorina and Gera, Renáta and Béres, Tamara},
	year = {2022},
	title = {Esettanulmány a vizuális modalitású nem verbális viselkedés multimodális kommunikációban betöltött szerepéről},
	abstract = {Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy a vizuális modalitású nem verbális viselkedés milyen szerepet tölt be a multimodális verbális kommunikációban. A multimodális verbális kommunikáció elméleti szempontú jellemzéséből kiindulva empirikus elemzéseken keresztül megmutatjuk, hogy a multimodális verbális kommunikációban a különböző nem verbális és verbális modalitások kontextusfüggő módon, együttesen hogyan hozzák létre a közvetített tartalmakat. Emellett az esettanulmány olyan szempontokat ismertet, melyek társadalmilag is hasznosíthatók, mivel a verbális és nem verbális viselkedés elemzésével feltárja, miért olyan népszerűek és hatásosak a járványszkeptikus és oltásellenes nézetek képviselői.},
	doi = {10.14232/JENY.2022.1.4},
	language = {hu},
	journal = {Jelentés és Nyelvhasználat},
	issn = {2064-9940},
	volume = {9},
	issue = {1},
	pages = {59-87},
	url = {http://www.jeny.szte.hu/JENY-2022-NemethTE-etal},
	urldate = {2022-06-24},
	copyright = {Copyright for all material published in JENY lies with the author.}
}
A folyóirat megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.
The journal is supported by the National Cultural Fund of Hungary.