A diszjunkció mint Pozitív Polaritású Elem

A prozódia hatása a magyar diszjunktív tagadó mondatok értelmezésére

Disjunction as a Positive Polarity Item. The effect of prosody on the interpretation of Hungarian negated disjunctive sentences

Surányi Balázs

Nyelvtudományi Kutatóközpont
PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-2818-9872

Gulás Máté

Nyelvtudományi Kutatóközpont
PPKE Nyelvtudományi Doktori Iskola

Jelentés és Nyelvhasználat 9/1:185–212 (2022)
doi:10.14232/JENY.2022.1.8

Összefoglaló

A diszjunktív tagadó mondatok logikailag potenciálisan kétértelműek: amennyiben a diszjunkció a tagadáshoz képest tág hatókört (TD) vesz fel, az „egyik vagy másik nem” értelmezés áll elő, míg a diszjunkció a tagadáshoz viszonyított szűk hatóköre (SZD), az „egyik sem” olvasatot eredményezi. A korábbi elméleti szakirodalom szerint a nyelvek egy csoportjában – melybe többek között a magyar is sorolható – az SZD olvasat nem elérhető, ugyanis ezekben a nyelvekben a diszjunkció egy Pozitív Polaritású Elem (PPE). A nyelveket diszjunkciójuk alapján két csoportba (+/–PPE nyelvek) soroló elmélet alapján kezdetben számos nyelvet kategorizáltak a +PPE nyelvtípusba, azonban az újabb szakirodalomban egyes ilyen nyelvek esetében egymásnak ellentmondó megfigyeléseket és kísérletes eredményeket találunk a diszjunkció +/–PPE státuszát illetően. Ezek az ellentmondások felvetik annak a lehetőségét, hogy egy nyelv diszjunkciójának +/–PPE státusza mellett más, eddig nem tanulmányozott tényezők is szerepet játszhatnak a diszjunktív tagadó mondatok SZD olvasatának elérhetőségében.
Mindezek fényében tanulmányunk azt célt tűzte ki, hogy empirikus módszerekkel vizsgálja (i) a magyar diszjunktív tagadó mondatok két lehetséges hatóköri olvasatának elérhetőségét, valamint (ii) a mondatprozódiának ezen értelmezések elérhetőségére gyakorolt potenciális hatását. Az elfogadhatósági kísérletünkben gyűjtött ítéletek azt mutatják, hogy a magyarban az SZD olvasat jelölt ugyan, de messze nem elérhetetlen. Prozódiai percepciós kísérletünk eredményei pedig arra utalnak, hogy a prozódia jelentősen képes befolyásolni a két lehetséges értelmezés elérhetőségét, és a számára kedvező prozódia mellett az SZD olvasatot a beszélők az esetek közel felében elfogadják. Ez a kimenetel a prozódia jelentős – és mindeddig felnőtt beszélők körében semelyik nyelvben ki nem mutatott – szerepét támasztja alá a tagadott diszjunktív mondatok értelmezésében. A tanulmány eredményei új kutatási kérdéseket vetnek fel a diszjunkció parametrikus PPE-elmélete számára.

Kulcsszavak: diszjunkció, tagadás, hatókör, Pozitív Polaritású Elem, prozódia, magyar

Abstract

Negated disjunctive sentences are potentially logically ambiguous: when disjunction takes wide scope (Disjunction Wide, DW) relative to negation, the “not one or not the other” interpretation emerges. Disjunction occurring in the direct scope of clausemate negation, however, results in the “neither” interpretation of the sentence (Disjunction Narrow, DN). Prior theoretical literature claims that in certain languages – including Hungarian – the DN interpretation seems to be missing, as in these languages disjunction is a Positive Polarity Item (PPI). On the basis of the theory of parametric cross-linguistic variation regarding disjunction (+/–PPI languages) many languages have been categorized as +PPI. However, in some of the languages originally claimed to be +PPI contradictory empirical results have emerged in recent empirical work regarding the +/–PPI status of disjunction. These contradictions raise the possibility that in addition to the +/–PPE status of a language's disjunction other, so far unstudied factors may play a role in the availability of the DN reading of negated disjunctive sentences.
In view of this our study aims to empirically investigate (i) the availability of the two possible scope readings of Hungarian negated disjunctive sentences, and (ii) the potential effect of sentence prosody on the availability of these interpretations. The judgments collected in our acceptability test show that although the DN reading is marked in Hungarian, it is far from unavailable. The results of our prosodic perception experiment indicate that prosody can have a significant effect on the availability of the two possible interpretations, and in a favorable prosodic condition, the DN reading is accepted by the speakers in almost half of the cases. This finding supports the significant role of prosody in the interpretation of negated disjunctive sentences, which has so far not yet been demonstrated in any language among adult speakers. The results of our study raise new research questions for the parametric PPI theory of disjunction.

Keywords: disjunction, negation, scope, Positive Polarity Item, prosody, Hungarian

Surányi Balázs a Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának egyetemi tanára. Érdeklődési területei a szintaxis és annak érintkezési felületei az információszerkezettel, a szemantikával és a prozódiával.

Balázs Surányi is research professor at the Hungarian Research Centre for Linguistics and full professor at Pázmány Péter Catholic University. His areas of interest are syntax and its interfaces with Information Structure, semantics and prosody.

Elérhetőség/e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gulás Máté a Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos segédmunkatársa és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Érdeklődési területei, melyek doktori disszertációs témájának gerincét is adják, a diszjunkció, a polaritáselemek, a prozódia, valamint a nyelvelsajátítás.

Máté Gulás is junior research fellow at the Hungarian Research Centre for Linguistics and PhD student at the Doctoral School of Linguistics at Pázmány Péter Catholic University. His areas of interest, which are also at the centre of his dissertation topic, are disjunction, polarity items, prosody and language acquisition.

Elérhetőség/e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Baltazani, Mary 2002. Quantifier scope and the role of intonation in Greek. Disszertáció. Los Angeles: University of California.
 • Bartels, Christine 1999. The Intonation of English Statements and Questions. A Compositional Interpretation. New York: Routledge.
 • Bates, Douglas – Martin Mächler – Ben Bolker – Steve Walker 2015. Fitting linear mixed-effects models using lme4. Journal of Statistical Software 67/1:1–48. doi:10.18637/jss.v067.i01.
 • Beck, Sigrid – Shin-Sook Kim 2006. Intervention effects in alternative questions. The Journal of Comparative Germanic Linguistics 9/3:165–208. doi:10.1007/s10828-006-9005-2.
 • Crain, Stephen 2012. The Emergence of Meaning. (Cambridge Studies in Linguistics) Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511842863.
 • É. Kiss, Katalin 2002. The Syntax of Hungarian. (Cambridge Syntax Guides) Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511755088.
 • Fox, John – Sanford Weisberg 2019. An R Companion to Applied Regression. Third edition. Los Angeles, London: SAGE.
 • Frazier, Lyn – Edward Gibson (szerk.) 2015. Explicit and Implicit Prosody in Sentence Processing. Studies in Honor of Janet Dean Fodor. (Studies in Theoretical Psycholinguistics 46) Cham: Springer.
 • Gao, Na – Rosalind Thornton – Peng Zhou – Stephen Crain 2018. Differences in scope assignments for child and adult speakers of Mandarin. Journal of Psycholinguistic Research 47/6:1219–1241. doi:10.1007/s10936-018-9557-8.
 • Geçkin, Vasfiye – Rosalind Thornton – Stephen Crain 2018. Children’s interpretation of disjunction in negative sentences: A comparison of Turkish and German. Language Acquisition 25/2:197–212. doi:10.1080/10489223.2017.1280796.
 • Goro, Takuya 2004. Japanese disjunction and the locality of positive polarity. Előadás. Georgetown University Round Table.
 • Goro, Takuya 2007. Language-specific Constraints on Scope Interpretation in First Language Acquisition. Disszertáció. College Park: University of Maryland. https://drum.lib.umd.edu/handle/1903/7345.
 • Goro, Takuya 2017. Negation, uncertainty, and the Truth Value Judgment Task. In Mineharu Nakayama – Yi-ching Su – Aijun Huang (szerk.) Studies in Chinese and Japanese Language Acquisition. In honor of Stephen Crain. (Language Acquisition and Language Disorders 60) Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 41–61. doi:10.1075/lald.60.03gor.
 • Goro, Takuya – Sachie Akiba 2004a. Japanese disjunction and the acquisition of positive polarity. Proceedings of the 5th Tokyo Conference on Psycholinguistics. Tokyo: Hitsui Shobo. 137–162.
 • Goro, Takuya – Sachie Akiba 2004b. The acquisition of disjunction and positive polarity in Japanese. In Vineeta Chand – Ann Kelleher – Angelo J. Rodríguez – Benjamin Schmeiser (szerk.) WCCFL 23: Proceedings of the 23rd West Coast Conference on Formal Linguistics. Summerville: Cascadilla Press. 251–264.
 • Gračanin-Yuksek, Martina 2016. Size matters: The syntax of disjunctive questions. Linguistic Inquiry 47/2:283–305. doi:10.1162/LING_a_00211.
 • Han, Chung-hye – Maribel Romero 2004. The syntax of whether/Q... or questions: Ellipsis combined with movement. Natural Language & Linguistic Theory 22/3:527–564. doi:10.1023/B:NALA.0000027674.87552.71.
 • Homer, Vincent 2021. Domains of polarity items. Journal of Semantics 38/1:1–48. doi:10.1093/jos/ffaa006.
 • Hunyadi, László 1981. Remarks on the syntax and semantics of topic and focus in Hungarian. Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae 31/1/4:107–136.
 • Hunyadi, László 1999. The outlines of a metrical syntax of Hungarian. Acta Linguistica Hungarica 46/1/2:69–93.
 • Hunyadi, László 2002. Hungarian Sentence Prosody and Universal Grammar. On the Phonology–Syntax Interface. (MetaLinguistica 13) Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Ionin, Tania – Tatiana Luchkina 2018. Focus on Russian scope: An experimental investigation of the relationship between quantifier scope, prosody, and information structure. Linguistic Inquiry 49/4:741–779. doi:10.1162/ling_a_00288.
 • Jackendoff, Ray 1972. Semantic Interpretation in Generative Grammar. Cambridge: The MIT Press.
 • Jing, Chun-Yuan 2008. Pragmatic Computation in Language Acquisition: Evidence from Disjunction and Conjunction in Negative Context. Disszertáció. College Park: University of Maryland.
 • Jing, Chun-Yuan – Stephen Crain – Ching-Fen Hsu 2005. The interpretation of focus in Chinese: Child vs. adult language. In Yukio Otsu (szerk.) Proceedings of the 6th Tokyo Conference on Psycholinguistics. Tokyo: Hituzi Publishing Company. 165–190.
 • Larralde, Cécile – Alina Konradt – Kriszta Eszter Szendrői 2021. Information structure and scope interactions: Disjunction wide scope induced by focus. Frontiers in Communication 5:595799. doi:10.3389/fcomm.2020.595799.
 • Larson, Richard K. 1985. On the syntax of disjunction scope. Natural Language & Linguistic Theory 3/2:217–264. doi:10.1007/BF00133841.
 • Lenth, Russell V. 2016. Least-Squares Means: The R package lsmeans. Journal of Statistical Software 69/1:1–33. doi:10.18637/jss.v069.i01.
 • Liu, Chin-Ting Jimbo – Li-mei Chen 2017. Processing conjunctive entailment of disjunction. Language and Linguistics 18/2:269–295. doi:10.1075/lali.18.2.05liu.
 • Luchkina, Tatiana – Tania Ionin 2015. The effect of prosody on availability of inverse scope in Russian. Formal Approaches to Slavic Linguistics 23:418–437.
 • Lungu, Oana – Anamaria Fălăuș – Francesca Panzeri 2021. Disjunction in negative contexts: A cross-linguistic experimental study. Journal of Semantics 38/2:221–247. doi:10.1093/jos/ffab002.
 • Nicolae, Andreea Cristina 2017. Deriving the positive polarity behavior of plain disjunction. Semantics and Pragmatics 10/5:1–24. doi:10.3765/sp.10.5.
 • Pagliarini, Elena – Stephen Crain – Maria Teresa Guasti 2018. The compositionality of logical connectives in child Italian. Journal of Psycholinguistic Research 47/6:1243–1277. doi:10.1007/s10936-018-9596-1.
 • Pagliarini, Elena – Oana Lungu – Angeliek van Hout – Lilla Pintér – Balázs Surányi – Stephen Crain – Maria Teresa Guasti 2022. How adults and children interpret disjunction under negation in Dutch, French, Hungarian and Italian: A cross-linguistic comparison. Language Learning and Development 18/1:97–122. doi:10.1080/15475441.2021.1941966.
 • Pruitt, Kathryn – Floris Roelofsen 2013. The interpretation of prosody in disjunctive questions. Linguistic Inquiry 44/4:632–650. doi:10.1162/LING_a_00141.
 • R Core Team 2021. R: A Language and Environment for Statistical Computing. Vienna: R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/.
 • Rooth, Mats – Barbara H. Partee 1982. Conjunction, type ambiguity and wide scope „or”. Proceedings of the First West Coast Conference on Formal Linguistics. Stanford: Stanford Linguistics Association.
 • Spector, Benjamin 2014. Global positive polarity items and obligatory exhaustivity. Semantics and Pragmatics 7/11:1–61. doi:10.3765/sp.7.11.
 • Syrett, Kristen – Georgia Simon – Kirsten Nisula 2014. Prosodic disambiguation of scopally ambiguous quantificational sentences in a discourse context. Journal of Linguistics 50/2:453–493. doi:10.1017/S0022226714000012.
 • Szabolcsi, Anna 2002. Hungarian disjunctions and positive polarity. In István Kenesei – Péter Siptár (szerk.) Approaches to Hungarian 8. Papers from the Budapest Conference. Budapest: Akadémiai Kiadó. 217–239.
 • Uegaki, Wataru 2018. A unified semantics for the Japanese Q-particle ka in indefinites, questions and disjunctions. Glossa: a journal of general linguistics 3/1:14. doi:10.5334/gjgl.238.
 • Verbuk, Anna 2006. The acquisition of the Russian or. In Erin Bainbridge – Brian Agbayani (szerk.) Proceedings of the thirty-fourth Western Conference on Linguistics. Fresno: Department of Linguistics, California State University. 443–455.

Creative Commons Licenc
Ez a mű Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc alatt van.

Ne felejtsen el hivatkozni!

Surányi Balázs – Gulás Máté 2022. A diszjunkció mint Pozitív Polaritású Elem. A prozódia hatása a magyar diszjunktív tagadó mondatok értelmezésére. Jelentés és Nyelvhasználat 9/1:185–212. doi:10.14232/JENY.2022.1.8

bibtex
@article{JENY-2022-SuranyiB-GulasM,
	author = {Surányi, Balázs and Gulás, Máté},
	year = {2022},
	title = {A diszjunkció mint Pozitív Polaritású Elem},
	abstract = {A diszjunktív tagadó mondatok logikailag potenciálisan kétértelműek: amennyiben a diszjunkció a tagadáshoz képest tág hatókört (TD) vesz fel, az „egyik vagy másik nem” értelmezés áll elő, míg a diszjunkció a tagadáshoz viszonyított szűk hatóköre (SZD), az „egyik sem” olvasatot eredményezi. A korábbi elméleti szakirodalom szerint a nyelvek egy csoportjában – melybe többek között a magyar is sorolható – az SZD olvasat nem elérhető, ugyanis ezekben a nyelvekben a diszjunkció egy Pozitív Polaritású Elem (PPE). A nyelveket diszjunkciójuk alapján két csoportba (+/–PPE nyelvek) soroló elmélet alapján kezdetben számos nyelvet kategorizáltak a +PPE nyelvtípusba, azonban az újabb szakirodalomban egyes ilyen nyelvek esetében egymásnak ellentmondó megfigyeléseket és kísérletes eredményeket találunk a diszjunkció +/–PPE státuszát illetően. Ezek az ellentmondások felvetik annak a lehetőségét, hogy egy nyelv diszjunkciójának +/–PPE státusza mellett más, eddig nem tanulmányozott tényezők is szerepet játszhatnak a diszjunktív tagadó mondatok SZD olvasatának elérhetőségében.Mindezek fényében tanulmányunk azt célt tűzte ki, hogy empirikus módszerekkel vizsgálja (i) a magyar diszjunktív tagadó mondatok két lehetséges hatóköri olvasatának elérhetőségét, valamint (ii) a mondatprozódiának ezen értelmezések elérhetőségére gyakorolt potenciális hatását. Az elfogadhatósági kísérletünkben gyűjtött ítéletek azt mutatják, hogy a magyarban az SZD olvasat jelölt ugyan, de messze nem elérhetetlen. Prozódiai percepciós kísérletünk eredményei pedig arra utalnak, hogy a prozódia jelentősen képes befolyásolni a két lehetséges értelmezés elérhetőségét, és a számára kedvező prozódia mellett az SZD olvasatot a beszélők az esetek közel felében elfogadják. Ez a kimenetel a prozódia jelentős – és mindeddig felnőtt beszélők körében semelyik nyelvben ki nem mutatott – szerepét támasztja alá a tagadott diszjunktív mondatok értelmezésében. A tanulmány eredményei új kutatási kérdéseket vetnek fel a diszjunkció parametrikus PPE-elmélete számára.},
	doi = {10.14232/JENY.2022.1.8},
	language = {hu},
	journal = {Jelentés és Nyelvhasználat},
	issn = {2064-9940},
	volume = {9},
	issue = {1},
	pages = {185-212},
	url = {http://www.jeny.szte.hu/JENY-2022-SuranyiB-GulasM},
	urldate = {2022-12-23},
	copyright = {Copyright for all material published in JENY lies with the author.}
}
A folyóirat megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.
The journal is supported by the National Cultural Fund of Hungary.